pl en

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

UNIPACO S.A.

Producent Materiałów Opakowaniowych

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, działając na podst. art. 399 § 1 ksh oraz § 16 pkt 1 a Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 21 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 15 (IV piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz wniosku o podziale zysku za rok 2021.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021,

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,

c) podziału i zadysponowania zyskiem za rok 2021,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,

9. Zamknięcie obrad.


Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, działając na podst. art. 399 § 1 ksh oraz § 16 pkt 1 a Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 9:00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 15 (IV piętro). 

Porządek obrad


Dematerializacja akcji:

Ogłoszenie 5 z 5

 Ogłoszenie 4 z 5

 Ogłoszenie 3 z 5

 Ogłoszenie 2 z 5

 Ogłoszenie 1 z 5